KOMMUNIKATION

ORDLISTE TIL KURSET
affinitet:

følelsen af hengivenhed for, kærlighed til eller af at kunne lide noget eller nogen.

aksiomer:

fremsatte erklæringer om naturlove på linje med dem, som findes inden for naturvidenskaberne.

anerkende:

give (nogen) en anerkendelse. Se også anerkendelse.

anerkendelse:

noget, der bliver sagt eller gjort for at informere en anden om, at hans udtalelse eller handling er blevet bemærket, forstået og modtaget.

bjørnetjeneste:

en handling, der (uforvarende) skader mere end den gavner; det modsatte af en tjeneste, som er en handling udført for at hjælpe en anden person.

deklamatorisk:

fremført på en højtidelig, overdreven måde.

dissekere:

undersøge punkt for punkt med sans for små detaljer; at analysere.

duplikering:

den handling at genskabe noget nøjagtigt.

efterligning:

et eksempel på at imitere eller kopiere en andens handlinger.

felt:

et område som nogen har en særlig viden om.

formildende omstændighed:

en kvalitet eller egenskab, der kompenserer for andre generelt negative egenskaber; forsonende træk.

forudsætning:

noget som skal være opfyldt for at noget andet kan eksistere eller ske.

fænomener:

ting, der vises eller opfattes eller observeres; enkelte fakta, hændelser eller ændringer, som de opfattes af sanserne eller af sindet: anvendes hovedsageligt om en kendsgerning, hvis årsag eller forklaring er under observation eller beskrives videnskabeligt.

gevinst:

opnåelsen af enhver ønsket forbedring. Eksempler på gevinster ville være, at en person forøger sin evne til at kommunikere, oplever en forøget følelse af velvære eller får mere vished om nogle områder af sit liv. Når en studerende under sine træningsøvelser har nået det punkt, hvor han kan udføre en øvelse, og hans dygtighed og evne til at gøre det er stabil, kaldes det en stor gevinst – en væsentlig, varig gevinst.

gradient:

en gradvis tilgang til noget – trin for trin, niveau for niveau – hvor de enkelte trin eller niveauer hver især er lette at opnå, således at komplicerede og vanskelige opgaver i sidste ende kan opnås med forholdsvis lethed. Begrebet gradient anvendes også om hvert af de trin, der udføres ved at gribe det an på en sådan måde.

handlingscyklus:

det forløb, en handling gennemgår, hvorunder handlingen bliver påbegyndt, fortsættes så længe som nødvendigt og derefter afsluttes som planlagt.

humaniora:

studieretninger, der beskæftiger sig med menneskelige tanker og relationer, specielt litteratur, filosofi, historie osv. (Oprindeligt henviste humaniora til uddannelse, som ville gøre en person i stand til selvstændig tanke og vurdering i modsætning til det afgrænsede studium af tekniske færdigheder).

hvordan skær den?:

en venlig forespørgsel for at høre, hvordan det går med en person.

knap:

et punkt, ord, udtryk, emne eller område, der forårsager en respons eller reaktion i et individ.

kommunikationsforsinkelse:

det tidsrum, der går, fra et spørgsmål stilles, og til svaret på det præcise spørgsmål kommer fra den person, der blev spurgt.

konfrontere:

at stå ansigt til ansigt med og opleve de ting, der eksisterer.

korrigere:

rette; ændre noget forkert til noget rigtigt eller bringe noget i orden.

lægge en dæmper på:

kontrollere; bremse.

modernistisk:

gjort på en måde, der bryder med de klassiske eller traditionelle former.

’ (mærke):

et symbol skrevet over og til højre for et navn, bogstav, tal osv., og som bruges til at skelne det fra et andet af samme slags. For eksempel er Joe og Joe’ det samme navn (og person), men mærke-symbolet repræsenterer Joe (mærke) under forskellige omstændigheder, betingelser eller handlinger.

’ (mærke):

et symbol skrevet over og til højre for et navn, bogstav, tal osv., og som bruges til at skelne det fra en anden af samme slags. For eksempel er Joe og Joe’ det samme navn (og person), men mærke-symbolet repræsenterer Joe (mærke) under forskellige omstændigheder, betingelser eller handlinger.

nutid eller nuværende tid:

den tid, som er nu, og som bliver datid, næsten så snart den er blevet observeret. Det er et udtryk, som anvendes løseligt til at betegne de nuværende omgivelser.

omfattende:

som inkluderer alt og derfor er komplet.

oprindelig:

den første, originale. Oprindelige impulser ville være en form for kommunikation, som en anden eller noget andet første gang var ophavsmand til.

pokalfinale:

inden for sport, den sidste og afgørende kamp i en serie kampe, der afgør vinderen af en pokal (en præmie der har form som et bæger, en vase, et fad el. lign., der traditionelt gives som en præmie ved sportsbegivenheder).

Q&A:

forkortelse for spørgsmål og svar (på engelsk: Question and Answer). Det betyder, at man ikke får et svar på sit spørgsmål, at det mislykkes for en at fuldende et eller andet, eller at men afviger fra den handlingskurs, man havde til hensigt. Eksempel: spørgsmål: ”Flyver fugle?” Svar: ”Jeg kan ikke lide fugle.” Spørgsmål: ”Hvorfor ikke?” Svar: ”Fordi de er beskidte.” Det oprindelige spørgsmål er ikke blevet besvaret og er blevet droppet, og den person, der har stillet spørgsmålet, har afveget fra det – dette er Q&A. Den person, der afviger, kan siges at have ”Q&A’et”.

realitet:

det, som ser ud til at være. Realitet er grundlæggende set enighed; graden af enighed opnået mellem mennesker. Det, vi er enige om er virkeligt, er virkeligt.

Scientologi:

En anvendt religiøs filosofi, udviklet af L. Ron Hubbard, som behandler studiet af viden. Gennem anvendelse af dens teknologi kan man skabe ønskværdige ændringer i livsbetingelserne. Den blev udviklet i løbet af en tredjedel af et århundrede af L. Ron Hubbard. Udtrykket Scientologi er taget fra det latinske ord scio (at vide i ordets bredeste betydning) og det græske ord logos (studiet af). Scientologi er endvidere defineret som ”studiet af og håndteringen af ånden i forhold til sig selv, universer og andet liv.

teknologi:

metoderne til anvendelse af en færdighed eller videnskab i modsætning til ren og skær viden om selve videnskaben eller færdigheden. I Scientologi henviser udtrykket teknologi til de metoder, som L. Ron Hubbard udviklede, til anvendelse af Scientologi principper med henblik på at forbedre sindets funktioner og rehabilitere åndens potentiale.

terminal:

hvad som helst der kan modtage, videregive eller sende en kommunikation. Dette udtryk stammer fra emnet elektronik, hvor en terminal er et af to faste punkter, mellem hvilke der strømmer en energi. Et eksempel på dette er et batteri til en bil, som har to forbundne stænger (terminaler), hvor energien strømmer fra den ene stang til den anden. I Scientologi kaldes to mennesker, der kommunikerer, for terminaler, fordi kommunikationen strømmer mellem dem.

tilbøjelig:

at have let ved at blive påvirket af noget; sandsynligt at noget vil ske for en.

tilsyneladende:

som ser ud til at være på en bestemt måde, selv om det ikke nødvendigvis er sådan.

trampe (på):

træde hårdt ned, ofte så det kan høres. Brugt figurativt.

træningsøvelser (TRs):

træningsøvelser, der gør en person i stand til at forbedre sit niveau af kommunikationsfærdigheder. Ved at udføre disse øvelser kan personens evne til at kommunikere med andre blive væsentligt forbedret.

øvelse:

en indlærings- eller uddannelsesmetode, hvor en person udfører en bestemt fremgangsmåde igen og igen for at udvikle den færdighed til fuldkommenhed.