DE TOONSCHAAL VAN EMOTIES

VERKLARENDE WOORDENLIJST
BIJ DE CURSUS
acuut:

(van ziekten, aandoeningen) plotseling opkomend, met een snel verloop en hevige verschijnselen.

affiniteit:

liefde, prettig vinden of wat voor andere emotionele houding dan ook; de mate van houden van. De basisdefinitie van affiniteit is het idee van afstand, hetzij in goede, hetzij in slechte zin.

Atoombom:

een wapen dat zeer vernietigend is, waarvan de kracht voortkomt uit de splitsing van atoomkernen waarbij er in zeer korte tijd een ontzaglijke hoeveelheid energie vrijkomt.

auditing:

een speciale vorm van persoonlijke counseling, uniek in Scientology, die een individu helpt om naar zijn eigen bestaan te kijken en zijn vermogen verbetert om te confronteren wat hij is en waar hij is. Auditing is een precieze, grondig gesystematiseerde activiteit met exacte procedures.

axioma's:

beschrijvingen van de natuurlijke aard der dingen die vergelijkbaar zijn met de wetten van de natuurwetenschappen.

case:

een algemene term voor iemand die behandeld wordt of hulp krijgt.

chronisch:

langdurig, van een ziekte of toestand die langere tijd voortduurt.

circuit:

in elektriciteit, een complete route die gevolgd wordt door een elektrische stroom en die specifieke acties tot gevolg heeft. In Scientology wordt de term gebruikt voor iets dat in het verstand als het ware een stroomkring vormt, die specifieke functies uitvoert, voornamelijk onafhankelijk van de eigen wil van de persoon.

Clear:

een ongeaberreerd iemand. Zo iemand is rationeel in die zin dat hij de best mogelijke oplossingen bedenkt op basis van de gegevens die hij heeft en vanuit zijn gezichtspunt. Zo  iemand wordt een Clear genoemd omdat zijn basispersoonlijkheid, zijn zelfdeterminisme, zijn kennis en ervaring zijn ontdaan van aberrerende engrammen, secundaire engrammen en locks. Zie  Dianetics: De Leidraad voor het Menselijk Verstand en De Wetenschap van het Voortbestaan.

comm:

een afkorting voor communicatie.

confronteren:

1. komen te staan tegenover, bijvoorbeeld, “hij werd geconfronteerd met een echte noodsituatie”. 2. onder ogen zien zonder terug te deinzen of te ontwijken. Het  vermogen te confronteren is in feite het vermogen om er op je gemak te zijn en waar te nemen.

endocriene:

van doen hebbend met een stelsel van klieren die hormonen afscheiden (chemische stoffen) uit bepaalde organen en weefsels in het lichaam. Deze klieren en hormonen reguleren de groei, ontwikkeling en functie van bepaalde weefsels en ze coördineren vele processen die in het lichaam plaatsvinden. Enkele van die organen verhogen de bloeddruk en hartslag tijdens momenten van spanning.

engram:

het engram is een moment van “bewusteloosheid” dat lichamelijke pijn of pijnlijke emotie en alle waarnemingen bevat en dat het analytische (bewuste) verstand niet als ervaring ter beschikking staat. Engrammen zijn een volledige registratie, tot in de kleinste details, van elke perceptie die op een moment van gedeeltelijke of volledige “bewusteloosheid” aanwezig is.

entheta:

een samengesteld woord dat geënturbuleerde theta betekent, theta in een turbulente staat, verstoorde of in beroering gebrachte theta. Zie ook theta.

entheta lijnen:

entheta communicatielijnen, lijnen die gemeen zijn of lasterlijk over anderen.

enturbulerend:

turbulentie, irritatie of verstoringen veroorzakend.

ethiek:

de acties die een individu ten aanzien van zichzelf neemt om bepaald gedrag te corrigeren of een situatie waar hij mee te maken heeft, omdat dit gedrag in strijd is met de idealen en het belang van zijn groep. Het is iets persoonlijks. Wanneer iemand ethisch is of “zijn ethiek ‘in’ heeft”, is dat uit eigen beweging en wordt dat door hemzelf gedaan.

fysiologie:

de functies en activiteiten van een levend, stoffelijk organisme en zijn delen, of de wetenschap daarvan, inclusief al zijn lichamelijke en chemische processen.

gesublimeerd:

omgezet in iets hogers, meer edel of meer verfijnd.

gradiëntenschaal:

een schaal van gesteldheden, uitgezet van nul tot oneindig. Het woord gradiënt is bedoeld om geleidelijke verminderingen of toenames van die gesteldheden aan te geven. Het verschil tussen één punt op een gradiëntenschaal en een ander punt zou zo verschillend of zo omvangrijk kunnen zijn als het gehele bereik van de schaal zelf, of het zou zo nietig kunnen zijn als nodig is om het meest minieme onderscheid te kunnen vaststellen.

gunstig stemmen:

een lage emotie onder kwaadheid en dichtbij apathie. Gunstig stemmen is de poging iemand een plezier te doen of tevreden te stellen met de bedoeling bij hem in de smaak te vallen, om zich zodoende te verdedigen of te beschermen tegen zijn of haar afkeuring, aanval, enz.

Hubbard Tabel voor de Evaluatie van de Mens:

een tabel waarmee men precies het menselijk gedrag kan evalueren en kan voorspellen wat iemand zal doen. Hij laat de verschillende eigenschappen zien die bij de verschillende niveaus van de Toonschaal horen.

illustratief:

bedoeld om meer uitleg te geven.

massa:

met massa bedoelen we de echte vaste voorwerpen, de zaken van het leven.

melaats:

gekenmerkt door de lichamelijke symptomen van melaatsheid, voornamelijk door er bleek en schilferig uit te zien. Melaatsheid is een tropische ziekte die voornamelijk de huid en zenuwen aantast en een verandering in weefsels kan veroorzaken.

menswetenschappen:

studierichtingen die zich bezighouden met de menselijke gedachten en relaties, in tegenstelling tot de exacte wetenschappen; met name literatuur, filosofie, geschiedenis, enz. (Oorspronkelijk verwees menswetenschappen naar de opleiding die iemand in staat zou stellen vrij te denken en voor zichzelf te oordelen, in tegenstelling tot een studie van nauwgezette technische vaardigheden.)

neurologisch:

van doen hebbend met de zenuwen en het zenuwstelsel.

obnosis:

een samenvoeging van de woorden: “observing the obvious” (het observeren van het overduidelijke). Het is het kijken naar een persoon of een object en exact zien wat er is, niet wat de persoon denkt wat er is of denkt wat hij ziet.

pervers gedrag:

een van de verschillende methodes om sexuele bevrediging te verkrijgen die in het algemeen als abnormaal aangezien worden.

positieve suggestie:

bij de hypnose, een suggestie of opdracht die aan een gehypnotiseerd persoon gegeven wordt, die deze dan onbewust gehoorzaamd.

postulaat:

een conclusie, besluit of voornemen ergens over.

realiteit:

dat wat er schijnt te zijn. Realiteit is in principe overeenstemming; de mate van overeenstemming die tussen mensen wordt bereikt. Datgene waarover we het eens zijn dat het werkelijk is, is werkelijk.

Scientology:

Scientology is een toegepaste religie die zich bezig houdt met de studie van kennis. Door het toepassen van haar technologie kunnen wenselijke veranderingen in de omstandigheden van het leven worden veroorzaakt. Scientology is in iets meer dan dertig jaar ontwikkeld door L. Ron Hubbard. De term Scientology komt van het Latijnse scio (weten in de meest volledige betekenis van het woord) en het Griekse woord logos (studie van). Scientology wordt verder gedefinieerd als “de studie en behandeling van het spirituele wezen in relatie tot zichzelf, universa en andere levensvormen”.

theta:

gedachte of leven. De term komt van de Griekse letter theta (), die de Grieken gebruikten om gedachte of wellicht het spirituele aan te duiden. Theta is gekenmerkt door rede, sereniteit, stabiliteit, geluk, opgewekte emotie, volharding en de andere factoren die de Mens gewoonlijk als wenselijk beschouwt.

Toonschaal:

Een schaal die de opeenvolgende tonen van emoties laat zien die iemand kan ervaren. Met toon wordt de huidige of chronische emotionele staat van een persoon bedoeld. Emoties als angst, kwaadheid, verdriet, enthousiasme en andere die mensen ervaren, worden op deze gradiëntenschaal getoond.

trance:

in een trance of in een gehypnotiseerde toestand brengen. Een trance (ook hypnotische trance genoemd) is een toestand, zoals ze bij de hypnose teweeggebracht wordt, waarbij iemand versuft of verdoofd is, of op een andere manier zich niet volledig bewust is van de omgeving waarin hij zich bevindt.

Wispelturig:

besluiteloos, onstandvastig, veranderlijk.

zijndheid:

conditie of staat van zijn; bestaan. Zijndheid verwijst ook naar het aannemen of kiezen van een identiteitscategorie. Zijndheid wordt door iemand zelf aangenomen, wordt door iemand aan zichzelf gegeven, of wordt verworven. Voorbeelden van zijndheid zijn iemands naam, iemands beroep, iemands lichamelijke eigenschappen, iemands rol in een spel – elk van die dingen zou men iemands zijndheid kunnen noemen.