OPDRACHT >> 15. Lees: “Het Uitschrijven van Overts en Achterhoudsels”

HET UITSCHRIJVEN VAN OVERTS EN ACHTERHOUDSELS

Het is in Scientology al geruime tijd bekend dat waar overts en achterhoudsels (afgekort O/A’s) aanwezig zijn, geen vooruitgang wordt geboekt.

Overts vormen de belangrijkste reden waarom iemand zichzelf inhoudt en zich ervan weerhoudt actie te ondernemen.

Iemand die met overts en achterhoudsels rondloopt, is steeds minder in staat om zijn eigen leven en dat van anderen te beïnvloeden en raakt uit communicatie met de mensen en dingen waartegen hij overts heeft gepleegd.

Het uitschrijven van overts en achterhoudsels biedt iemand een weg eruit. Door de waarheid onder ogen te zien, kan iemand een gevoel van opluchting ervaren en merken dat zijn verantwoordelijkheid terugkeert.

De Basistheorie

De theorie achter het uitschrijven van iemands overts en achterhoudsels is te vinden in de Scientology Axioma’s, die in hun geheel in het boek Scientology 0-8: Het Boek met de Basiskennis zijn gepubliceerd. Een axioma is de uiteenzetting van een natuurlijke wetmatigheid, vergelijkbaar met de wetten van de natuurwetenschappen.

In het bijzonder is een deel van Axioma 38 van de Scientology Axioma’s van toepassing:

1: Domheid is de onbekendheid met consideratie.

2: Mechanische definitie: Domheid is de onbekendheid met tijd, plaats, vorm en gebeurtenis.

1: Waarheid is de exacte consideratie.

2: Waarheid is de exacte tijd, plaats, vorm en gebeurtenis.

Dus zien we dat het niet erin slagen om de Waarheid te ontdekken tot domheid leidt.

Dus zien we dat de ontdekking van de Waarheid tot een als-isheid leidt, zoals proefondervindelijk blijkt.

Als-isheid is de toestand of gesteldheid van het zien van iets exact zoals het is, zonder enige vervorming of leugens, op welk moment het zal verdwijnen en ophouden te bestaan.

Dus zien we dat een Ultieme Waarheid geen tijd, plaats, vorm of gebeurtenis kent.

We bemerken dus vervolgens dat we alleen een voortduring tot stand kunnen brengen wanneer we een waarheid verhullen.

Liegen is het veranderen van tijd, plaats, gebeurtenis of vorm.

Liegen wordt alter-isheid (een verandering of vervorming van de realiteit van iets), en dit wordt domheid.

Alles wat voortduurt, moet als-isheid vermijden.

Dus moet alles, wil het blijven voortbestaan, een leugen bevatten.

Als iemand zijn eigen overts en achterhoudsels uitschrijft, kan dat een Als-isheid tot stand brengen en op die manier kan dat die persoon van de last van zijn misstappen bevrijden.

De Vorm waarin je O/A’s uitschrijft

Als de bijzonderheden van de actie niet bekend zijn en niet worden gevolgd, kan het uitschrijven van O/A’s vervelende gevolgen hebben.

De eerste stap die gedaan moet worden, voordat iemand deze actie onderneemt, is het ophelderen van de exacte manier waarop O/A’s moeten worden opgeschreven.

De ervaring heeft uitgewezen dat mensen bij het uitschrijven van O/A’s in moeilijkheden kwamen wanneer de vorm (inclusief de voornaamste woorden en termen) niet was opgehelderd vóórdat men aan de actie begon. (Woordverheldering: het geheel aan methoden die in Scientology worden gebruikt om woorden op te sporen in de materialen die een persoon bestudeert en niet goed heeft begrepen en om die woorden te definiëren door ze op te zoeken in een woordenboek.)

tijd: het moment waarop een gebeurtenis, de gang van zaken of een situatie plaatsvindt. Een bepaald moment, uur, bepaalde dag of bepaald jaar zoals aangegeven of vastgesteld door een klok of kalender; een precies moment of exacte datum; de periode waarin iets (als een handeling) plaatsvindt of zich afspeelt.

plaats: de plaats van de gebeurtenis of handeling; een specifieke locatie; een specifieke positie of specifiek punt in de ruimte.

vorm: de ordening van dingen. De specifieke aard, het specifieke kenmerk of de specifieke structuur van iets.

gebeurtenis: iets wat plaatsvindt of zich afspeelt; een afzonderlijk voorval; iets dat gebeurt.

Vorm:

De vorm waarin iemands overts waarbij iets werd verzuimd of iets werd gedaan of achterhoudsels, worden uitgeschreven, is als volgt:

1. Schrijf de overt of het achterhoudsel op.

2. Vermeld vervolgens gedetailleerd de bijzonderheden over de handeling of het verzuim, inclusief:

a. tijd

b. plaats

c. vorm

d. gebeurtenis.

Men moet de tijd, plaats, vorm en gebeurtenis vinden en men moet datgene vinden wat er “gedaan” is (anders zal men geen Als-isheid bewerkstelligen).

Voorbeeld :

“1. Toen ik uit mijn parkeervak op mijn werk achteruit reed, botste ik tegen de auto van een vriend aan en veroorzaakte daarmee voor ongeveer vijfhonderd euro schade aan zijn auto.“

“2. Toen ik op 30 juni 1980 wegging van mijn werk, reed ik achteruit mijn parkeervak uit en botste tegen de achterkant van de auto van mijn vriend Jaap aan. Er was verder niemand in de buurt en de parkeerplaats was bijna leeg. Ik reed weg zonder een berichtje achter te laten of het tegen Jaap te vertellen, terwijl ik wist dat ik voor ongeveer vijfhonderd euro schade aan zijn auto had veroorzaakt die hij nu zelf zou moeten betalen.”

Voorbeeld :

“1. Ik heb mijn vrouw (Sandra) bedrogen door uit te gaan met een andere vrouw en dat heb ik haar nooit verteld.”

“2. Drie jaar geleden, toen ik pas met Sandra getrouwd was, bedroog ik haar door uit te gaan met een andere vrouw. Ik heb Sandra hier nooit iets over verteld. Op een morgen in juni 1980 vertelde ik Sandra dat ik haar die avond mee naar de film zou nemen. Op weg naar huis, toen ik even in de HEMA was, kwam ik een oude vriendin van me tegen (Barbara). Ik nodigde Barbara uit om die avond met mij uit eten te gaan en ze nam die uitnodiging aan (ze wist niet dat ik getrouwd was). Ik zei dat ik haar die avond om acht uur zou ophalen. Toen ik na het winkelen thuiskwam, vertelde ik Sandra dat ik weer terug naar mijn werk moest om nog een paar dingen te doen en dat ik niet met haar naar de film kon gaan. Daarna ging ik met Barbara in een andere plaats uit eten (in ‘De Dorpsherberg’) zodat ik niet het risico liep een van mijn vrienden tegen het lijf te lopen.”

Het begeleiden van het uitschrijven van O/A’s

De actie van het uitschrijven van iemands overts en achterhoudsels kan op iedereen worden toegepast en de toepassingsmogelijkheden ervan zijn onbeperkt.

Voorbeelden:

Iemand volbrengt de plichten van zijn werk niet naar behoren, en degene die boven hem staat moet hem passeren en ze zelf in orde brengen (het helpen van een klant, het afhandelen van een zaak of van bepaalde werkzaamheden). In dergelijke gevallen krijgt de persoon de opdracht om zijn O/A’s op te schrijven.

Iemand is ongelofelijk kritisch en loopt weg uit een trainingsprogramma waar hij op zit. Degene die de leiding heeft over het programma laat hem zijn O/A’s uitschrijven.

De situatie kan zich voordoen dat iemand zeer kritisch is en op alles iets aan te merken heeft. Deze persoon zou zich opgelucht kunnen gaan voelen als hij zijn O/A’s opschreef.

De volgende stappen vormen de volledige procedure om een persoon zijn O/A’s te laten uitschrijven:

1. Voor de persoon die iemand begeleidt bij het uitschrijven van O/A’s, bestaat de eerste stap uit: (a) deze cursus bestuderen en de woorden ervan ophelderen (met “de woorden ervan ophelderen” wordt bedoeld een woordenboek gebruiken en de verklarende woordenlijst van deze cursus), (b) het ophelderen van de woorden van stap 4 hieronder, (c) het ophelderen van de manier waarop O/A’s moeten worden uitgeschreven.

De technische definitie van “waarheid” is: het kennen van de exacte tijd, plaats, vorm en gebeurtenis van een voorval dat heeft plaatsgevonden.

Om een overt of achterhoudsel aan het licht te brengen, is het noodzakelijk de exacte tijd, plaats, vorm en gebeurtenis op te schrijven.

De volgende overt of het volgende achterhoudsel wordt op dezelfde manier behandeld.

Als de persoon hiermee doorgaat, creëert dat steeds meer waarheid...

...waardoor alle aandacht vrijkomt waarmee de persoon aan deze negatieve gebeurtenissen uit het verleden vastzat en waardoor de persoon opluchting zal voelen.

2. Regel een plaats waar de persoon zijn overts en achterhoudsels ongestoord kan uitschrijven.

3. Zorg voor pen en papier.

4. Laat de persoon de volgende woorden ophelderen: overt, achterhoudsel, motivator, rechtvaardiging, overt-motivator-volgorde (de definities ervan staan in de tekst van deze cursus).

5. Laat de persoon dit gedeelte lezen en de manier ophelderen hoe O/A’s dienen te worden uitgeschreven – dus zoals hierboven is beschreven – totdat het volledig is begrepen.

6. Laat de persoon zijn O/A’s precies op de hierboven aangegeven manier uitschrijven.

Bij het uitschrijven van O/A’s schrijft een persoon zijn overts en achterhoudsels net zolang op tot hij ervan overtuigd is dat hij ermee klaar is. De persoon zal zich er zeer goed over voelen en een gevoel van opluchting ervaren. Men moet na dat punt natuurlijk niet met het uitschrijven van O/A’s doorgaan.

Wanneer hij ermee klaar is, laat je hem wat hij opgeschreven heeft aan je overhandigen. Lees wat hij opgeschreven heeft, waarbij je erop let of hij de juiste vorm heeft aangehouden, en bedank hem ervoor dat hij het heeft opgeschreven. Een dergelijke bevestiging is heel belangrijk omdat het de persoon laat weten dat zijn communicatie door iemand ontvangen is. Er mogen overigens geen opmerkingen worden gemaakt of meningen worden gegeven over de inhoud ervan.

Als je de persoon een bevestiging hebt gegeven, kun je wat hij opgeschreven heeft aan hem teruggeven.

Het uitschrijven van O/A’s is een eenvoudige procedure met ongelimiteerde toepassingsmogelijkheden. Man en vrouw zouden hun overts en achterhoudsels met betrekking tot hun huwelijk kunnen uitschrijven. Een werknemer zou zijn O/A’s ten aanzien van zijn baan kunnen uitschrijven. Een rebellerende student zou zijn overtredingen ten opzichte van de school kunnen uitschrijven.

Iemand kan zijn leven volledig in orde brengen door voor eens en voor altijd vat te krijgen op zijn overtredingen tegen de verschillende morele codes waarmee hij ingestemd had en die hij later overtreden heeft. De opluchting die gepaard kan gaan met het opbiechten van de slechte daden die iemand begaan heeft, is vaak zeer groot. Iemand kan zich opnieuw deel voelen van een groep of van een persoonlijke relatie en hij kan zijn zelfrespect, het vertrouwen en de vriendschap van anderen en heel wat persoonlijk geluk herwinnen.

Het is een zeer bruikbare technologie.

“mechanisch” genoemd omdat het in termen van afstand en positie wordt gedefinieerd. Mechanisch betekent hier het interpreteren of uitleggen van de verschijnselen van het universum door te verwijzen naar fysieke krachten; mechanistisch. Mechanisch slaat ook op “werken of functioneren als een machine – automatisch”. Een “mechanische definitie” zou dus een definitie zijn die wordt weergegeven door middel van de begrippen van ruimte of locatie, zoals, “de auto die bij de oude eik staat” of “de man die in het grote huis woont”. Hier zijn “de oude eik” en “het grote huis” vaste voorwerpen en de losse voorwerpen (“auto” en “man”) zijn een soort gezichtspunt. Je identificeert zo de dingen door middel van locatie.

de toestand waarin een persoon iets exact ziet zoals het is, zonder enige vervorming of leugens, op welk moment het zal verdwijnen en ophouden te bestaan.

een veranderde of gewijzigde realiteit van iets. Zie ook realiteit in deze Verklarende Woordenlijst.