HULPMIDDELEN BIJ HET DAGELIJKS WERK

VERKLARENDE WOORDENLIJST
BIJ DE CURSUS
affiniteit:

liefde, houden van of enig ander emotionele houding; de mate van houden van. De basisdefinitie van affiniteit is het idee van afstand, hetzij in goede, hetzij in slechte zin.

anatomie:

anatomie heeft betrekking op de structuur of de opbouw van de onderdelen ergens van.

bevestigen:

(iemand) een bevestiging geven. Zie ook bevestiging.

bevestiging:

iets dat wordt gezegd of gedaan om iemand anders te laten weten dat zijn bewering of daad opgemerkt, begrepen en ontvangen is.

bijziend:

alleen in staat zijnde nabije objecten scherp te kunnen zien.

confronteren:

onder ogen zien zonder een spier te vertrekken of te ontwijken. Het vermogen te confronteren is in feite het vermogen om er op je gemak te zijn en waar te nemen.

Dickens:

Charles Dickens (1812–1870), een populaire Engelse schrijver die over de negentiende eeuwse samenleving schreef en wiens verhalen vaak excentrische karakters afbeelden. Zie ookwachten tot er wat gebeurt”.

duchtig:

niet gering, flink.

een weg te banen:

mogelijkheid, gelegenheid om te gaan, om een punt te bereiken.

eskader:

een eenheid in de luchtmacht, welke meestal uit twaalf tot vierentwintig vliegtuigen bestaat.

front:

de voorste lijn der eigen troepen in de gevechtszone.

gegeven:

een stukje informatie, zoals een feit; iets dat je weet of aanneemt.

geleidelijk vermindert door het voortdurende contact ermee:

een referentie voor energie die langzaam verminderd, zoals wanneer een batterij in contact is met een electrisch apparaat en langzaam leegloopt door voortdurend gebruik.

gevestigd belang:

speciaal interesse in iets, voor een specifieke persoonlijke reden.

grieven:

bezwaren maken tegen iemand of iets, reden tot ontevredenheid.

Hitler:

Adolf Hitler (1889–1945), Duits politiek leider in de twintigste eeuw, die ervan droomde een superras te creëren dat gedurende duizend jaar als het Derde Duitse Rijk zou heersen. Na in 1933 met geweld als dictator in Duitsland de macht te hebben overgenomen, begon hij de Tweede Wereldoorlog (1939–1945), onderwierp een groot deel van Europa aan zijn macht, en vermoordde miljoenen Joden en anderen die als “minderwaardig” werden beschouwd. Hitler pleegde in 1945 zelfmoord toen Duitsland zo goed als verslagen was.

invalideren:

het weerleggen, afkraken, ongeloofwaardig maken of ontkennen van iets wat iemand anders als een feit beschouwt.

knarsetandend:

al je kracht oproepen om onplezierige dingen aan te kunnen of moeilijkheden te overkomen. Knarsen wordt hier gebruikt in de zin van, je tanden krachtig op elkaar zetten en te knarsen.

massa:

met massa bedoelen we de echte vaste voorwerpen, de zaken van het leven.

monsters:

personen die wreed en gemeen zijn. Het woord komt van een sprookje waar een gigantisch monster mensen eet.

Napoleon:

Napoleon Bonaparte (1769–1821), Frans militair leider. Hij kwam door militair geweld aan de macht, verklaarde zichzelf tot keizer en voerde veroveringsveldtochten door heel Europa tot zijn uiteindelijke nederlaag in 1815. Een half miljoen mensen stierven gedurende de Napoleontische oorlogen (1799–1815).

neerwaarts gaande spiraal:

hoe slechter iets wordt, des te meer potentieel het heeft slechter te worden. Spiraal verwijst hier naar een steeds sneller wordende neergaande beweging, daarbij een gestage verslechtering van de toestand aan de dag leggend, en die beschouwd wordt de vorm van een spiraal aan te nemen. De term komt uit de luchtvaart waarbij het gebruikt wordt om het fenomeen te beschrijven van een vliegtuig dat neerdaalt in alsmaar kleinere cirkels zoals bij een ongeluk of bij luchtacrobatiek, wat dan kan resulteren in verlies van controle of een crash als het niet aangepakt wordt.

nullificeren:

te niet doen.

radertje:

het woord radertje kan weleens oneerbiedig gebruikt worden om een arbeider mee te beschrijven die onbelangrijke dingen doet en deel uitmaakt van een grotere, ongevoelige “machine”.

Reiken en Terugtrekken:

een methode om iemand vertrouwd te maken en in communicatie te brengen met de dingen om hem heen zodat hij ze beter onder controle kan houden.

reinste:

meest compleet.

scheldkanonnades

(in spraak) dat wat ruw en agressief of grof bekritiserend is (en onredelijk).

schuwt:

zich terugtrekken of ontwijken.

Scientology:

Scientology is een praktische religie die zich bezighoudt met de studie van kennis, en die door toepassing van haar technologie wenselijke veranderingen teweeg kan brengen in de levensomstandigheden. Ze werd door L. Ron Hubbard in ongeveer 30 jaar ontwikkeld. De term Scientology komt van het Latijnse scio (weten in de meest volledige betekenis van het woord) en het Griekse woord logos (studie van). Scientology wordt verder gedefinieerd als “de studie en behandeling van het spirituele wezen in relatie tot zichzelf, universa en andere levensvormen”.

sla je de spijker op zijn kop:

het eigenlijke punt treffen waar het op aankomt in iemands redenering of in een situatie.

sleutel

het centrale of meest belangrijke punt of thema van iets.

stabiel:

vast van evenwicht, vast liggend. Stabiel komt van Latijn stabilis wat vast, onwrikbaar betekent.

stortvloed:

ongecontroleerde snel vloeiende, met kracht neerkomende stroom.

uitauditeren:

het kwijtraken of uitputten van de negatieve invloeden van iets.

verteerbaar:

aanvaardbaar en aangenaam voor de geest of de gevoelens.

“wachten tot er wat gebeurt”:

een verwijzing naar een levensfilosofie van de personage Mr. Wilkins Micawber uit de welbekende negentiende eeuwse roman David Copperfield, door de Engelse schrijver Charles Dickens (1812-1870). Micawber, een vriend van Copperfield, komt op met vele ideeën om rijk te worden, en hoewel zijn pogingen mislukken, geeft hij nooit op en weet hij zeker dat “er wat zal gebeuren”.

willekeurig:

zonder vastgesteld plan, zonder methode of voorafgaande overeenstemming.

win:

het bereiken van een gewenste verbetering. Voorbeelden van wins zouden een persoon zijn die zijn vermogen tot communiceren heeft vergroot, die een vergroot gevoel van welzijn heeft of die meer zekerheid heeft verworven over een deel van zijn leven.