MÅL OG TARGETS

ORDLISTE TIL KURSET
adminskalaen:

det er en forkortelse af Den Administrative Skala, en skala der angiver rækkefølgen (og den relative vigtighed) af emner, der vedrører organisation; dvs. mål, formål, politik, planer, programmer, projekter, ordrer, idealscenarier, værdifulde slutprodukter. De skal hver især fungere i koordination med hinanden, hvis det skal lykkes at nå det tilsigtede mål. Denne skala bruges til at hjælpe med at justere dem i forhold til hinanden.

affinitet:

kærlighed, at kunne lide eller enhver anden følelsesmæssig holdning; graden af at holde af. Den grundlæggende definition på affinitet er betragtningen om afstand, hvad enten den er god eller dårlig.

amfiteater:

en udendørs opbygning, hvor man kan se skuespil. Amfiteatre blev bygget ved at udnytte formen fra en naturlig bakke. Der blev opbygget tilskuerpladser af stenbænke hele vejen ned ad bakken, og i bunden var der et rundt område, hvor der blev optrådt.

Appalacherne:

en bjergkæde i det østlige Nordamerika, der løber næsten parallelt med Atlanterhavskysten fra det nordlige Alabama til den canadiske provins Quebec.

Bostons havn:

Boston er hovedstaden i Massachusetts og ligger ved en af de største naturlige havne på USA’s østkyst. Havnen blev under 2. verdenskrig brugt meget til skibsbygning og beslægtede aktiviteter. Faciliteterne fik dog lov til at forfalde i årene umiddelbart efter krigen og først i de sidste årtier af det tyvende århundrede blev der foretaget nogen større renoveringer.

bureaukrati:

et administrativt system, hvor behovet for eller tilbøjeligheden til at følge indviklede fremgangsmåder er en bremse for effektiv indsats.

droppe det som en varm kartoffel:

holde op med at arbejde på eller slippe (noget) pludseligt, lige så hurtigt som man ville slippe en genstand, der var lige så ubehagelig eller muligvis farlig som en varm kartoffel, der lige var blevet kogt.

dynamik:

en trang til at overleve ved at følge en bestemt retning; en drivkraft mod overlevelse i et område af livet. Der er otte dynamikker: første, selv; anden, sex og familieenheden; tredje, grupper; fjerde, menneskeheden; femte, livsformer; sjette, det fysiske univers; syvende, ånder; og ottende, Det Højeste Væsen.

femårsplaner:

planer for national økonomisk eller industriel udvikling, der specificerer mål, som skal nås inden for en periode på 5 år.

forpost:

en militærbase med en lille gruppe af tropper, der er beliggende i en afstand fra hærens hovedenhed, og som er pålagt at forsvare et bestemt sted eller område.

gradientskala:

en gradvis tilgang til noget taget trin for trin, niveau for niveau, hvor de enkelte trin eller niveauer hver især er lette at opnå, således at komplicerede og vanskelige opgaver i sidste ende kan opnås med forholdsvis lethed. Begrebet gradient anvendes også om hvert af de trin, der udføres ved at gribe det an på en sådan måde.

grundløn:

den løn der knytter sig til en bestemt stilling uden diverse tillæg.

horderne:

de store grupper eller folkemængder.

kommunikation:

en udveksling af idéer gennem rum mellem to personer.

kommunikationslinje:

den vej langs hvilken en kommunikation går fra en person til en anden.

konfrontering:

at være over for uden at blinke eller undvige. Evnen til at konfrontere er faktisk evnen til at være der med lethed og opfatte.

korporal:

en officer med lav rang i forskellige væbnede styrker.

kreditorerne:

de personer eller virksomheder, som man skylder penge.

køre af sporet:

væk fra den korrekte, normale eller sædvanlige tilstand; fungerer, virker eller handler ikke korrekt. Udtrykket hentyder til et tog, der er kørt af jernbaneskinnerne og derfor bogstaveligt er kørt af sporet.

lukrativt:

som producerer fortjeneste eller velstand; udbytterigt.

manøvrer:

bevægelser eller procedurer, der er påtænkt som et behændigt trin mod et mål, såsom noget der involverer militære eller flådeenheder, der er organiserede til at bevæge sig eller ændre position osv., for at være korrekt placeret til at møde en fjendtlig styrke.

materiel:

alle de ting, der bliver brugt eller er nødvendige i ethvert forretningsforetagende eller enhver operation (til forskel fra personale).

organiseringstavle:

en tavle, der viser en organisations funktioner, pligter, kommunikationsveje, handlingers rækkefølge og hvem, der har ansvaret. Den viser organiseringsmønstret til at opnå et produkt.

parasitter:

personer, der forbliver på et sted eller slutter sig til en gruppe, andre personer osv., specielt i det håb eller med den forventning at få personlig gevinst.

parlament(er):

den nationale lovgivende enhed i Storbritannien og adskillige andre lande. Parlamenter består af valgte og nogle gange ikke-valgte repræsentanter.

regiment:

en permanent militærenhed, der sædvanligvis består af flere tusinde soldater.

rønner:-->

små, elendige boliger; skure.

Scientologi:

Scientologi er en praktisk religion, der behandler studiet af viden. Gennem anvendelse af dens teknologi kan man skabe ønskværdige ændringer i livsbetingelserne. Den blev udviklet i løbet af en tredjedel af et århundrede af L. Ron Hubbard. Udtrykket Scientologi er taget fra det latinske ord scio (at vide i ordets bredeste betydning) og det græske ord logos (studiet af). Scientologi er endvidere defineret som ”studiet af og håndteringen af ånden i forhold til sig selv, universer og andet liv”.

slagplan:

en række præcise mål, der faktisk kan udføres, for den kommende dag eller uge, som fremmer den strategiske planlægning for en enkeltperson eller gruppe.

soltørrede mursten:

mursten lavet af ler og strå, som tørres i solen.

sporet, køre af:

væk fra den korrekte, normale eller sædvanlige tilstand; fungerer, virker eller handler ikke korrekt. Udtrykket hentyder til et tog, der er kørt af jernbaneskinnerne og derfor bogstaveligt er kørt af sporet.

stormer:

angriber eller indtager pludseligt og med stor styrke et sted, sædvanligvis et der er forsvaret godt.

suite:

en række rum, der er designet til at blive brugt sammenhængende.

teknologi:

metoderne til anvendelse af en færdighed eller videnskab i modsætning til ren og skær viden om selve videnskaben eller færdigheden. I Scientologi henviser udtrykket teknologi til de metoder, som L. Ron Hubbard udviklede til anvendelse af Scientologi principper med henblik på at forbedre sindets funktioner og rehabilitere åndens potentiale.

terminal:

hvad som helst der kan modtage, videregive eller sende en kommunikation. Dette udtryk stammer fra emnet elektronik, hvor en terminal er et af to faste punkter, mellem hvilke der strømmer en energi. Et eksempel på dette er et batteri til en bil, som har to forbundne stænger (terminaler), hvor energien strømmer fra den ene stang til den anden. I Scientologi kaldes to mennesker, der kommunikerer, for terminaler, fordi kommunikationen strømmer mellem dem.

trådene, redt ud:

har ikke besvær eller problemer.

uden beskyttelse af flankerne:

en hærenhed, der er åben for angreb, ikke beskyttet eller forsvaret på grund af mangel på yderligere forsvar på siderne (flankerne). En troppeenheds flanker, som er det svage forsvarspunkt, er ofte målet for fjendtligt angreb.

underslæb:

den handling eller det tilfælde hvor man til personligt brug tager penge eller ejendele, der er blevet betroet en af andre, uden deres viden eller tilladelse.

Verdensudstillinger:

de forskellige store offentlige udstillinger, hvor mange forskellige lande viser deres kulturelle, industrielle, videnskabelige og landbrugsprodukter. Verdensudstillinger viser også planer for nye metoder til transport, arkitektur, energisystemer osv. gennem fremskridt inden for teknologi.